Kulan – för att barn och unga växer med kultur

Exempel på kampanjenheter:

Barn och unga har rätt till kultur!

Med tydliga mål för kulturarbetet i förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola har Stockholms stad utvecklat Kulan. Kulan är en mötesplats och ett verktyg för att skapa kontakt mellan pedagoger och kulturaktörer. Tanken är att göra det enklare för barn och unga att ta del av kulturupplevelser med kvalitet i det breda utbud som finns – genom att inspirera lärare, förskollärare och fritidspedagoger till hur man kan integrera kulturupplevelser i verksamheten.

När vi påbörjade arbetet bestod uppdraget av flera delar. En del handlade till exempel om att utforma en devis för att tydliggöra och förmedla innebörden av Kulan:

För att barn och unga växer med kultur

En annan del handlade om att stärka kunskaperna om Kulan. Målgrupper är förskolechefer, förskolelärare, övriga pedagoger och media. Sekundära målgrupper är kulturproducenter och föräldrar. Målgrupperna möter man främst genom den egna webbplatsen men även via Facebook och andra sociala medier, veckobrev, nätverksträffar och utbudsdagar.

Vem behöver veta vad?
En analys visade bland annat att förskolorna var en prioriterad målgrupp. Starten blev därför att utforma en kommunikationsstrategi och en kampanj riktad till dem. En specifik förutsättning hos den målgruppen är att den inte självklart är ”uppkopplad” och därför kanske inte automatiskt hittar till Kulans webbplats. Till förskolorna ligger därför visst fokus på analogt material.

Det fanns också behov av både ett genomtänkt basmaterial som kunde fungera för flera målgrupper och särskilt målgruppsanpassade informationsmaterial.

En första insikt var att målgrupperna var många och svåra att möta med en gemensam lösning, förskolans femåringar och gymnasiets tonåringar lockas sällan av samma budskap och manér. Den första tanken var därför att skapa olika kampanjer för olika stadier. Nästa insikt var att det skulle kosta mer än både vi och Kulturförvaltningen ville. Målet blev därför trots allt att sträva efter en lösning som klarade att möta olika åldrar.

Att använda kultur för att förmedla kultur
Vi såg ett värde i att skapa något som kunde leda till en egen upplevelse för den som mötte vår kommunikation. Därför strävade vi också efter en lösning som, utöver att kunna möta olika åldrar, också kunde förmedla en känsla av mångfald, bredd i konstnärliga uttryck och upplevelser av olika slag.

Materialet fick bli en kulturyttring i sig. Grundkonceptet bygger på en särskilt framtagen illustration, som förmedlar upplevelsen av kultur. Genom att använda illustration som bas för kommunikationen kan vi lägga ytterligare grund för kulturens olika ansikten. På samma gång hjälper den oss att undvika problem med att visa verkliga barn på bild. Den ger oss också möjlighet att visa många olika upplevelser och sinnesuttryck, utan att behöva låsa oss vid exempelvis en särskild föreställning eller ett särskilt kulturuttryck, samtidigt som betraktaren kan göra sig sin egen tolkning.

Måste ses!
Kultur är inte bara trevligt, barns rätt till kultur är inskrivet i läroplanen. Anslaget ”Måste ses!” bygger dels på att kulturupplevelser via Kulan är ”kontrollerade och utvalda” och därför så bra att de måste ses. Dels att kultur ska integreras i undervisningen enligt läroplanen och därför måste ses. Dels att Kulan är tänkt som en mötesplats mellan pedagoger och producenter, de måste ses.

 

Arbetet har skett på uppdrag av och i samarbete med Veritas PR & Communications. AD/CD heter Johan Wirén. Illustratör är Arvid Steen.